O Uniwersytecie

Pierwszy uniwersytet dziecięcy powstał w 2002 roku w Tybindze w Niemczech. Później powstawały w innych europejskich krajach, a także w USA, Kolumbii, Meksyku. Obecnie największy w Europie działa od 2003 roku w Wiedniu. W Polsce pierwszy uniwersytet został utworzony w 2007 roku w Krakowie. Warszawie, Poznaniu i Łodzi. Później w różnych miastach Polski powstają kolejne uniwersytety dziecięce, które najczęściej organizowane są przez wyższe uczelnie, fundacje czy stowarzyszenia.

 

Rybnicki Uniwersytet Dziecięcy jest stowarzyszeniem, które zostało zarejestrowane 30 maja 2016r.  Proponuje program edukacyjny, którego celem jest zaspokajanie ciekawości poznawczej, zainteresowań naukowych oraz rozwijanie pasji i talentów dzieci w wieku 6-14 lat, a tym samym zachęcenie dzieci do poznania świata i różnych dziedzin nauki.

 

Wspólnie będziemy szukać odpowiedzi na trudne pytania, jak te: „Czy znasz swoje talenty, czy wiesz jak je rozwijać ?”, „ Czy można żyć bez mózgu?”, „ Dlaczego nietoperze są fascynujące?”, „ Czy chemia to opanowany żywioł ?”, itp.

 

Stowarzyszenie dodatkowo proponuje przynajmniej raz w semestrze zajęcia dla rodziców studentów RUD.

 

Rybnicki Uniwersytet Dziecięcy został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rybnika. Przedsięwzięcie nasze wspierają Dyrekcje Politechniki Śląskiej- Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku oraz Zespołu Szkół Nr 3 w Rybniku.

 

Prezes Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego jest członkiem Stowarzyszenia Uniwersytetów Dziecięcych.

Regulamin Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Działalność edukacyjną pod nazwą Rybnicki Uniwersytet Dziecięcy, prowadzi Stowarzyszenie Rybnicki Uniwersytet Dziecięcy, zwany dalej RUD.

2. Działalność edukacyjna, prowadzona jest na rzecz dzieci w wieku 6-14 lat nazywanych studentami RUD oraz na rzecz ich rodziców i opiekunów.

3. RUD działa pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rybnik.

4. RUD ma swoje logo i pieczęć.

5. Indeks i dyplom ukończenia RUD mają charakter symboliczny i są dokumentami wydawanymi wyłącznie dla potrzeb RUD.

6. RUD prowadzi zajęcia w systemie dwusemestralnym, od października do czerwca.
II. CELE DZIAŁANIA RYBNICKIEGO UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO
1. Rozwijanie pasji i talentów oraz wzbogacanie zainteresowań, wiedzy i umiejętności.

2. Zaspokajane ciekawości poznawczej i inspirowanie do odkrywania nowych obszarów zainteresowań.

3. Popularyzacja nauki.
III. STUDENCI RYBNICKIEGO UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO
1. Studentem RUD może zostać każde dziecko od 6-14 lat.

2. Warunkiem uczestnictwa w programie Uniwersytetu jest zgłoszenie dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa.

3. Studenci Uniwersytetu otrzymują indeksy oraz identyfikatory, które są zobowiązani mieć na każdych zajęciach.

4. Po zakończeniu zajęć student otrzyma podpis w indeksie za uczestnictwo w zajęciach.

5. Wykłady, warsztaty i pozostałe formy zajęć nie są zakończone egzaminem, zaliczenie otrzymuje się na podstawie obecności na zajęciach.

IV. REKRUTACJA STUDENTÓW RYBNICKIEGO UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO
1. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

2. Warunkiem udziału w zajęciach RUD jest terminowe wniesienie opłaty oraz podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, stosownych oświadczeń.

V. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO RYBNICKIEGO UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO
1. Rok akademicki jest podzielony na dwa semestry – zimowy i letni.

2. Zajęcia odbywają się w raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty w godzinach dopołudniowych.

3. W przypadku zajęć prowadzonych w grupach rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani o godzinie rozpoczęcia zajęć indywidualnie na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

VI. ORGANIZACJA ZAJĘĆ RYBNICKIEGO UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO
1. Zajęcia odbywają się w budynku Politechniki Śląskiej – Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku ul. Kościuszki 54 lub w innym miejscu w zależności od tematyki zajęć.

2. Terminy i tematy zajęć zamieszczone są na stronie internetowej www.uniwersytetdzieciecy.rybnik.pl.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego zajęcia, tematyki zajęć i miejsca bez podania przyczyny.

4. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn od niego niezależnych. Informacja o odwołaniu zajęć będzie podana drogą mailową.

5. Część zajęć podlega rejestracji filmowej, a także dokumentacji fotograficznej. Całość lub fragmenty mogą być upubliczniane w postaci prezentacji i relacji na stronach internetowych. Każdy student, opiekunowie i rodzice akceptując niniejszy regulamin, jednocześnie wyrażają zgodę na powyższe.

6. W zajęciach nie biorą udziału rodzice ani opiekunowie prawni studentów.

7. Studenci Uniwersytetu zobowiązani są do punktualnego przybycia na zajęcia i stosowania się do poleceń organizatorów oraz wykładowców.

VII. OPIEKA

1. Podczas zajęć studenci RUD znajdują się pod opieką organizatorów i nie mogą bez ich zgody samodzielnie opuszczać sal wykładowych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opiekę nad studentami z chwilą zakończenia zajęć.

3. Do obowiązków rodziców bądź opiekunów należy odebranie dzieci z budynku, w którym przeprowadzane były zajęcia.

4. Za wszelkie zdarzenia i wypadki z udziałem studentów zaistniałe po zakończeniu zajęć Stowarzyszenie Rybnicki Uniwersytet Dziecięcy oraz Politechnika Śląska- CKI w Rybniku nie ponoszą odpowiedzialności.

VIII. OPŁATY
1. Uczestnictwo studentów RUD w zajęciach jest odpłatne i wynosi 150 zł za  semestr w roku akademickim 2018/2019 oraz 25 zł za indeks, identyfikator i smycz ( dla nowych studentów)

 Rodzeństwo wnosi opłatę w wysokości 250 zł.

2. Wpływy z opłat przeznaczone są w całości na finansowanie działalności organizacyjnej i merytorycznej RUD.

3. Opłata wnoszona jest jednorazowo przed rozpoczęciem każdego semestru  na rachunek bankowy 03 1050 1344 1000 0090 3096 7765 – ING Bank Śląski z dopisem: RUD ul. Ogrodowa 27 44-206 Rybnik imię i nazwisko studenta, semestr zimowy, rok lub semestr letni, rok

4. RUD nie zwraca opłaty za zajęcia, na których student nie był obecny, niezależnie od przyczyny nieobecności.

IX. WARUNKI ZALICZENIA I UZYSKANIA DYPLOMU KOŃCOWEGO RYBNICKIEGO UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO
1. Student jest zobowiązany do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach.

2. Udział studenta w co najmniej 80% zajęć w danym semestrze upoważnia do otrzymania dyplomu absolwenta Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego , który nie jest dokumentem, a potwierdzeniem uczestnictwa i ma charakter symboliczny.

3. Studenci Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego otrzymają dyplomy po zakończeniu każdego roku akademickiego.

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Rodzice i opiekunowie prawni wypełniając formularz zgłaszający dziecko na Uniwersytet, godzą się jednocześnie na gromadzenie i przetwarzanie swoich i dziecka danych osobowych na potrzeby organizacyjne związane z działalnością Uniwersytetu.

2. Dane osobowe obejmują informacje zawarte w formularzu.

3. Prawa i obowiązki organizatora RUD związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych określają przepisy:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

4. Rodzice, opiekunowie prawni i studenci wyrażają również zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących działalności RUD drogą elektroniczną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres przez nich podany.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. RUD deklaruje gotowość do współpracy z innymi uniwersytetami dziecięcymi w Polsce i na świecie, z uczelniami wyższymi, instytucjami edukacyjnymi, instytucjami kultury, z centrami i parkami nauki oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz nauki i rozwoju dziecka.
Rybnik, 13.08.2018r.

Dodaj komentarz